Friday 7 August 2020
Text Size

 

KEPUTUSAN PELANJUTAN TEMPOH KONTRAK : JKSM/P/2/2015

Pelanjutan Tempoh Kontrak Perolehan Membekal, Menghantar Perisian Lesen Firewall dan Menyenggara Perkakasan Firewall bagi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) / Jabatan Kehakiman Syariah Negeri (JKSN) / Mahkamah Syariah Negeri (MSN) dengan Syarikat Tanjung Network Resources Sdn. Bhd. untuk tempoh selama satu (1) tahun dengan pertambahan kos sebanyak RM180,250.00 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Lapan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sahaja).