Ahad 28 November 2021
Text Size

 

A

Aduan

Pengataan yang dibuat secara lisan atau bertulis kepada Hakim bahawa seseorang sama ada diketahui atau tidak diketahui telah melakukan atau bersalah atas sesuatu kesalahan, dengan tujuan supaya tindakan diambil oleh Hakim.

Afidavit

Kenyataan bertulis atas nama seorang yang bersumpah dan menandatangani kenyataan-kenyataan tersebut dan orang itu mesti berupaya membuktikan kenyataan-kenyataannya di mahkamah.

Ahli Kariah

Seseorang yang tinggal tetap atau pada kelazimannya bermukim dalam sesuatu kariah masjid.

Akuan

Pernyataan formal di Mahkamah oleh atau bagi pihak seseorang yang dituduh sebagai tindak balas kepada dakwaan yang dibuat terhadapnya.

Anak sah taraf

Anak yang lahir hasil daripada perkahwinan yang sah menurut hukum syarak.

Anak Tak Sah Taraf

Anak yang lahir hasil daripada perkahwinan yang tidak sah menurut hukum syarak.

Anggapan Kematian

Keadaan di mana tiada terdapat berita dan nafi perkhabaran mengenai kematian atau hidupnya seseorang suami atau isteri yang telah hilang sekurang-kurangnya melebihi 4 tahun.

Arahan Amalan

Suatu dokumen bertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) berkaitan dengan prosedur atau polisi yang mana ia perlu diikuti dan dipatuhi oleh mahkamah-mahkamah syariah.

B

Bailif

Pendaftar atau mana-mana kerani atau pegawai Mahkamah yang dipertanggungkan bagi melaksanakan apa-apa perintah mahkamah.

Bersalah

Pensabitan oleh Mahkamah terhadap orang yang dituduh yang telah melakukan kesalahan.

Bidang Kuasa

Kuasa Mahkamah untuk mendengar dan memutuskan kes atau membuat sesuatu arahan.

C

Cerai

Pembubaran sesuatu ikatan perkahwinan yang dilangsungkan mengikut hukum syarak.

D

Dakwa

Aduan (tuntutan dan tuduhan) yang dikemukakan di mahkamah.

Dashboard BI

Papan pemuka bagi pengaplikasian teknik dan alat untuk mentransformasi data mentah menjadi informasi yang berguna.

Defendan

Pihak yang dituntut bagi kes sivil dan mal di mahkamah.

E

Eksibit

Satu bukti fizikal atau dokumen yang dikemukakan di Mahkamah semasa perbicaraan melalui saksi atau afidavit bagi menyokong keterangan lisan atau bertulis.

Enakmen

Undang-undang bertulis yang digubal dan diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri.

Ex parte

Satu permohonan yang dibuat oleh pemohon kepada mahkamah bagi mendengar kes tanpa kehadiran pihak responden.

F

Faraid

Ilmu pengetahuan atau hukum tentang pembahagian harta pusaka mengikut hukum syarak yang menetapkan bahagian-bahagian tertentu kepada ahli waris.

G

Gemulah

Si mati atau orang yang telah meninggal dunia.

H

Hak

Sebarang pemilikan atau kepentingan diiktiraf dan dilindungi oleh undang-undang dan hukum syarak.

Hari Kehadiran

Hari yang ditetapkan dalam mana-mana saman atau prosiding lain bagi kehadiran defendan atau mana-mana hari lain yang ditetapkan untuk pendengaran apa-apa prosiding itu.

Harta

Sebarang benda yang boleh dimiliki merangkumi harta alih dan harta tak alih.

Hiwalah

Pemindahan hutang dari tanggungan seseorang yang berhutang kepada orang lain, yang mana orang lain itu mempunyai hutang pula kepada yang memindahkan.

Misalnya: A mempunyai sejumlah hutang terhadap B. Manakala B pula mempunyai sejumlah harta/wang dalam jagaan C. Oleh kerana B tidak mampu untuk membayar hutang kepada A, maka A boleh menuntut/mendapatkan hutangnya daripada C. A mendapat kembali harta/wang daripada B melalui C adalah dengan proses hiwalah.

Hukum Syarak

Hukum yang berlandaskan syariat Islam iaitu yang berdasarkan al-Quran, al-Sunnah, Ijma’ dan Qias, dalam mana-mana mazhab yang sah dan muktabar.

Hukuman

Penalti dan hukuman yang dikenakan ke atas seseorang yang sabit kesalahan oleh Mahkamah.

I

Injunksi

Perintah tegahan yang diberikan oleh mahkamah.

Interplider

Tindakan yang perlu dilakukan oleh Bailif atau orang yang bertanggungan apabila dua pihak atau lebih ada membuat tuntutan terhadap wang, barang atau harta alih dalam milikannya.

Inventori

Senarai lengkap aset dan harta alih atau harta tak alih.

Iqrar

Suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau lisan atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap seseorang lain berkenaan dengan sesuatu hak.

J

Jaminan

Pembebasan oleh polis atau Mahkamah, seseorang dalam kawalan undang-undang sementara menunggu perbicaraan atau rayuan atas hukuman jenayah.

Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak

Jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah seksyen 37 Akta Pentadbiran Undang-Undang Wilayah-wilayah Persekutuan.

K

Kes Faraid

Kes yang didaftarkan untuk penyelesaian masalah pembahagian harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati setelah berlaku kematiannya.

Kes Jenayah

Kes yang didaftarkan bagi kesalahan yang boleh dihukum dengan penghukuman tertentu berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh pesalah.

Kes Mal

Kes yang didaftarkan berhubung isu-isu kekeluargaan dan harta.

Kes Rayuan

Kes-kes yang difailkan di Mahkamah Tinggi Syariah atau Mahkamah Rayuan Syariah oleh pihak yang terkilan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah bicara.

Kes Syariah

Kes yang dibicarakan di bawah bidang kuasa mahkamah syariah.

Kesalahan

Apa-apa perbuatan atau peninggalan yang dijadikan boleh dihukum oleh mana-mana undang-undang bertulis yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam dan yang atasnya Mahkamah mempunyai bidang kuasa.

Kesalahan Boleh Tangkap

Sesuatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh satu tahun atau lebih yang baginya pada lazimnya Pegawai Penguatkuasa Agama atau pegawai polis boleh menangkap tanpa waran.

Kesalahan Tak Boleh Tangkap

Suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh kurang daripada satu tahun atau dengan denda sahaja yang baginya pada lazimnya Pegawai Penguatkuasa Agama atau pegawai polis tidak boleh menangkap tanpa waran.

Keterangan Lisan

Segala penyataan yang dibenarkan atau dikehendaki oleh mahkamah dibuat dihadapannya oleh saksi berhubung dengan fakta-fakta yang disiasat.

Klien

Seseorang yang mengambil khidmat peguam syarie bagi mewakili dirinya untuk menjalankan tugas undang-undang bagi pihaknya dan pihak orang lain.

Kontrak

Satu perjanjian yang diikat menerusi undang-undang.

L

Li'an

Sesuatu pengataan yang dibuat oleh seseorang lelaki dengan bersumpah li’an mengikut Hukum Syarak bahawa isterinya telah melakukan zina tanpa empat orang saksi.

Lien

Suatu hak atas harta seseorang penghutang penghakiman setakat jumlah hutang yang dihutangkan.

Litigan

Seseorang yang merupakan satu pihak kepada satu tindakan Mahkamah.

Litigasi

Tindakan undang-undang yang diambil oleh seorang litigan.

Liwat

Perhubungan seks diluar tabi'e sesama lelaki.

(Rujukan Akta Kesalahan-Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997)

M

Mahkamah Syariah

Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah atau Mahkamah Rayuan Syariah, mengikut mana-mana yang berkenaan yang ditubuhkan di bawah Akta/Enakmen/Ordinan Mahkamah Syariah.

Mal

Merujuk kepada harta tetapi dalam konteks perundangan syariah, ia merujuk kepada kes-kes bukan jenayah.

Mualaf

Seseorang yang baru memeluk agama Islam.

Mufti

Orang yang dilantik oleh YDPA atau Sultan atau Raja bagi membantu dan menasihati Baginda dalam hal ehwal agama Islam di negeri-negeri.

Muhal 'alaih

Pihak yang berkewajipan membayar hutang kepada Penghutang Penghakiman.

Muncikari

Seseorang yang bertindak sebagai orang tengah antara seorang perempuan dengan seorang lelaki bagi apa-apa maksud yang menyalahi Hukum Syara’ dan undang-undang.

Musahaqah

Perhubungan seks sesama perempuan.

MySMS

MySMS adalah inisiatif kerajaan Malaysia untuk membolehkan orang ramai melakukan interaksi yang mudah, ringkas dan segera dengan pelbagai agensi Kerajaan menerusi kod ringkas 15888 yang unik.

N

Nafkah

Keperluan-keperluan asasi bagi seseorang merangkumi makan minum, pakaian, tempat tinggal dan perkhidmatan seperti pendidikan, perubatan, peribadatan dan sebagainya.

Nazr

Mewajibkan ke atas diri sendiri melakukan perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak ditentukan oleh hukum syara’.

Niat

Hasrat atau tujuan seseorang untuk melakukan sesuatu.

O

Ordinan

Undang-undang yang dilulus oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak atau dilulus oleh parlimen sebelum Malaysia merdeka.

P

Peguam Syarie

Seseorang berkelayakan yang diterima sebagai peguam syarie di bawah peruntukkan undang-undang di bawah Akta/Enakmen/Ordinan Mahkamah Syariah dan ia termasuklah mana-mana orang yang dilantik di bawah seksyen 3 (2) Akta Bantuan Guaman 1971.

Pemiutang Penghakiman

Orang yang berhak menguatkuasakan penghakiman terhadap penghutang penghakiman.

Pendaftar

Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah, Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah atau Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah mengikut mana-mana berkenaan yang dilantik di bawah Akta/Enakmen/Ordinan Mahkamah Syariah.

Pendakwa syarie

Orang yang memulakan prosiding jenayah di mahkamah syariah dan ia dilantik oleh Ketua Pendakwa Syarie di bawah Akta/Enakmen/Ordinan Mahkamah Syariah.

Penghakiman

Keputusan yang dibuat oleh seseorang hakim bagi kes-kes yang dibicarakan di mahkamah samada melalui perbicaraan atau penyelesaian bersama.

Penghutang Penghakiman

Orang yang bertanggungan di bawah mana-mana penghakiman bagi pembayaran wang.

Penjaga

Seseorang yang diberi tanggungjawab untuk menjaga seseorang yang belum dewasa atau tidak berkeupayaan.

Pentadbir

Pegawai yang bertanggungjawab mengelola dan mentadbir Sistem e-Syariah Versi 3. Boleh dikenali juga sebagai System Administrator.

Perbicaraan

Pendengaran kes mal atau jenayah di Mahkamah di hadapan hakim.

Perintah

Arahan atau Perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah.

Perjanjian Lisan

Kontrak yang dibuat secara lisan.

Permohonan Interlokutori

Suatu permohonan bagi mendapatkan apa-apa perintah yang dipohon ketika berlangsungnya prosiding perbicaraan.

Plaintif

Pihak menuntut atau pengadu yang memulakan tuntutan di mahkamah.

Pliding

Pernyataan bertulis secara formal tentang sebab sesuatu tindakan atau pembelaan yang dikemukakan oleh plaintif dan defendan dalam sesuatu tuntutan mahkamah.

Poligami

Perkahwinan melebihi dari seorang isteri.

Q

Qazaf

Perbuatan menuduh seseorang berzina tanpa mengemukakan empat orang saksi lelaki yang adil.

R

Rayuan Interlokutori

Rayuan bantahan terhadap arahan yang dibuat ketika peringkat interlokutori (di peringkat pra-perbicaraan) litigasi.

Relief

Jenis-jenis faedah atau manfaat undang-undang yang boleh diperintahkan oleh mahkamah kepada pihak-pihak di dalam sesuatu kes seperti injuksi, pemulangan harta atau penyerahan hak milik harta.

Repositori

Satu tempat penyimpanan berpusat yang mana semua rekod, fail dan data di simpan.

Responden

Orang atau pihak yang didakwa dalam aduan atau rayuan yang dikemukakan ke mahkamah.

Rumah Diluluskan

Mana-mana tempat atau institusi yang ditetapkan sebagai pusat pemulihan dibawah Akta/Enakmen/Ordinan Mahkamah Syariah.

S

Saman

Perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah kepada pihak-pihak yang dinamakan supaya hadir di Mahkamah pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.

Sistem Pendaftaran Peguam Syarie (SPPS)

Sistem untuk mendaftar permohonan baru atau memperbaharui Sijil Amalan Peguam Syarie. Satu pangkalan data yang mengandungi maklumat terkini pengamal-pengamal perundangan Syariah akan disimpan bagi tujuan penyelarasan dan pemantauan oleh pihak yang berkuasa.

Sita

Perihal mengambil, menahan atau merampas barang-barang dengan perintah mahkamah oleh pegawai mahkamah (bailif).

Subversion

Subversion adalah aplikasi untuk mengawal versi dokumen (version control system), yang dapat menjadi medium kolaborasi projek serta mengelola dokumen projek beserta segala perubahan yang terjadi atas dokumen tersebut.

Sulh

Suatu proses penyelesaian alternatif antara pihak-pihak di mahkamah syariah melalui persetujuan/perjanjian.

Sumbang Mahram

Persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang dilarang mengahwini satu sama lain di bawah Hukum Syarak.

Sumpah

Suatu lafaz yang digunakan untuk menyatakan (mensabitkan) haknya terhadap sesuatu perkara atau menafikan sesuatu perkara dengan menyebut nama Allah S.W.T atau sifat-sifatNya.

T

Takfir

Mengatakan atau mentohmahkan dengan perkataan, sama ada secara lisan atau bertulis bahawa seseorang yang beragama Islam sebagai bukan Islam.

V

Virus komputer

Virus komputer merupakan program komputer yang berupaya menyalin dirinya sendiri dan menjangkiti komputer tanpa kebenaran ataupun pengetahuan pengguna.

W

Wakaf

Apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jualbeli, pewarisan, hibah dan wasiat disamping mengekalkan sumber fizikalnya (ain).

Wakaf Am

Sesuatu wakaf yang diwujudkan bagi tujuan khairat umum menurut Hukum Syarak.

Wakaf Khas

Sesuatu wakaf yang diwujudkan bagi tujuan khairat khusus menurut Hukum Syarak.

Wali

Seseorang lelaki yang diberikuasa oleh hukum syarak untuk mengahwinkan perempuan samada wali mujbir atau wali bukan mujbir.

Wasiat

Pengakuan seseorang yang diperbuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut Hukum Syarak, selepas dia mati.

Z

Zina

Persetubuhan antara lelaki dan perempuan tanpa nikah.